Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Infoservis

Infoservis

Povinne zverejňované informácie

podľa § 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov obec Križovany nad Dudváhom zverejňuje tieto informácie :

A)Spôsob zriadenia obce, právomoci a kompetencie obce a popis organizačnej štruktúry

B) Miesto, čas a spôsob akým možno získať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

C) Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia obce Križovany nad Dudváhom

D) Postup, ktorý musí obec dodržiavať pri vybavovaní všetkých sťažností, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

E) Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých obec Križovany nad Dudváhom koná, rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k obci

F) Sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec vyberá za správne úkony

G) Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

A) SPÔSOB ZRIADENIA, PRÁVOMOCI, KOMPETENCIE A POPIS ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY

Spôsob zriadenia obce:

Obec Križovany nad Dudváhom bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Právomoci a kompetencie obce:

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú dané:

– Ústavou Slovenskej republiky

– zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

– platnou právnou úpravou Slovenskej republiky

– všeobecne záväznými nariadeniami obce Križovany nad Dudváhom

Organizačná štruktúra obce:

Orgánmi obce Križovany nad Dudváhom  sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Starosta obce Križovany nad Dudváhom je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje orgány :

Obec Križovany nad Dudváhom má vytvorené tieto stále komisie :

 • komisia finančná a pre správu obecného majetku
 • komisia inventarizačná
 • komisia sociálna
 • komisia kultúry, vzdelávania a športu
 • komisia na ochranu verejného záujmu verejného činiteľa.

V prípade potreby a vhodnosti vytvorí obecné  zastupiteľstvo ďalšie komisie.

– obecný úrad v Križovanoch nad Dudváhom sa člení na nasledovné oddelenia:

 • Úsek finančný a správy majetku obce,
 • Úsek evidencie obyvateľov, matričný úrad, vedenie peňažného denníka,
 • Úsek správy daní, a poplatkov a stavebný úsek,
 • Úsek personálnej a mzdovej agendy, implementácie projektov EÚ,
 • Úsek prevádzkovo-technický.

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce Križovany nad Dudváhom, ktorého volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh.

B) PODANIE ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE INFORMÁCIE

Obec je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, pretože jej zákon zveruje rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy a to iba v rozsahu tejto jej rozhodovacej činnosti.

Žiadosť o poskytnutie informácie možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

Žiadosť musí obsahovať údaje, z ktorých je zrejmé :

– označenie povinnej osoby,

– označenie osoby, ktorá ju podáva, ktorých informácií sa týka,

– aký spôsob sprístupnenia navrhuje, t.j. buď ústne, nahliadnutím do spisu, vyhotovením odpisu alebo výpisu, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, telefonicky, faxom, poštou elektronickou poštou prípadne iným dohodnutým spôsobom.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti vyzve povinná osoba žiadateľa, aby v lehote nie kratšej ako sedem dní neúplnú žiadosť doplnil s poučením, ako má doplnenie urobiť.

Žiadosť je možné podať denne v kancelárii obecného úradu počas stránkových hodín.

Vybavenie žiadosti o poskytnutie informácie

Žiadosť vybaví obec najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti, alebo ju odloží, pokiaľ nebola žiadosť doplnená v určenej lehote.

Lehotu na vybavenie je možné zo závažných dôvodov predĺžiť zo zákonných dôvodov najviac o osem pracovných dní, čo povinná osoba oznámi žiadateľovi pred uplynutím pôvodnej lehoty na vybavenie a písomne ju zdôvodní.

Žiadosť môže byť vybavená aj iným spôsobom, než pôvodne žiadal a to :

postúpením, žiadosti inej povinnej osobe do 5 dní, ak povinná osoba nemá požadované informácie, ale má vedomosť o tom, kto predmetné informácie má,

nevyhovením žiadosti zo zákonných dôvodov (obmedzenie prístupu k informáciám z dôvodu služobného, bankového, daňového tajomstva), o čom rozhodne obec rozhodnutím. Informácie súkromného charakteru, ktoré majú povinné osoby k dispozícii možno sprístupniť iba výnimočne, ak tak ustanovuje osobitný zákon alebo ak s tým súhlasí dotknutá osoba na základe písomného súhlasu. Písomný súhlas si povinná osoba vyžiada pred sprístupnením informácie.

Úhrada nákladov

Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zabezpečením technických nosičov a odoslaním žiadateľovi.

C) OPRAVNÝ PROSTRIEDOK

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie. Márnym uplynutím lehoty na vybavenie je, keď povinná osoba v zákonnej lehote neposkytla informácie, nesprístupnila informáciu a nevydala rozhodnutie, ktorým odmietla dať informáciu.

Opravný prostriedok proti rozhodnutiu, ktorým povinná osoba nevyhovela žiadosti o poskytnutie informácie sa podáva písomne v kancelárii obecného úradu denne počas stránkových hodín.

Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa občianskeho súdneho poriadku.

D) SŤAŽNOSTI, NÁVRHY A INÉ PODNETY

Vybavovanie sťažností sa riadi zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z.n.p.

Sťažnosti možno podať písomne, telefaxom, elektronickou poštou alebo ústne do zápisnice počas úradných hodín na Obecnom úrade. Sťažnosť podaná telefaxom alebo elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej podania potvrdí podpisom.

Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.

Zo sťažnosti musí byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná.

Orgán verejnej správy je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie môže byť lehota predĺžená o 30 pracovných dní.

E) PREHĽAD PRÁVNYCH PREDPISOV

Obec Križovany nad Dudváhom koná a rozhoduje najmä podľa týchto právnych predpisov :

PRÁVNE PREDPISY :

 • zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • ďalšie platné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, upravujúce kompetencie obce

 

Zbierky zákonov Slovenskej republiky sú k nahliadnutiu v kancelárii Obecného úradu počas úradných hodín.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE Križovany nad Dudváhom :

 • VZN č.1/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Križovany nad Dudváhom
 • VZN č.2/2017 prevádzkový poriadok cintorína a domu  smútku v obci Križovany nad Dudváhom
 • VZN č.1/2016 o udržiavaní poriadku na verejných priestranstvách na území obce Križovany nad Dudváhom
 • ZN č. 2/2016 – o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
 • VZN č. 3/2016 používanie pyrotechnických výrobkov na území obce Križovany nad Dudváhom
 • VZN č. 4/2016 o sociálnych službách a o ustanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované obcou
 • VZN č. 5/2016 – zmena územného plánu obce vyhlásená VZN č. 1/2008, VZN č. 4/2009, a VZN č. 2/2014
 • VZN č.1/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Križovany nad Dudváhom.
 • VZN č.2/2015– o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce
 • VZN č.3/2015 – Štatút obce v z.n.p.
 • VZN č. 4/2015 – Rokovací poriadok
 • VZN č.5/2015 o poskytovaní jednorazového FP pri narodení dieťaťa obyvateľom obce Križovany nad Dudváhom v z.n.p.
 • VZN č. 6/2015 -o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Križovany nad Dudváhom
 • VZN č. 7/2015 o mieste určenom na umiestňovanie volebných plagátov na verejnom priestranstve počas volebnej kampane v súvislosti s voľbami do NRSR, EP, orgánov samosprávnych krajov a orgánov samosprávy obcí
 • VZN č.8/2015 – štatút Zariadenia pre seniorov Križovany nad Dudváhom
 • VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce Križovany n/D a CVČ mimo územia obce Križovany nad Dudváhom v z.n.p.
 • VZN č. 1/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom v z.n.p.
 • VZN 2/2012 a o sociálnych službách a o stanovení výšky úhrad za sociálne služby v Zariadení pre seniorov
 • VZN č.3 /2012 o o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu
 • VZN č. 4/2012 o chove, vodení a držaní psov v obci v z.n.p.
 • VZN č. 5/2012 o miestnych daniach a poplatku za  KO  v z.n.p.
 • VZN č.1/2011 zásady odmeňovania poslancov OZ
 • VZN č. 4/2010 – Zásady rozpočtového hospodárenia obce Križovany nad Dudváhom
 • Hrací a prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska v OŠK
 • Cenník služieb obce Križovany nad Dudváhom
 • Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií ( zákon č. 211/2000 Z. z.)
 • VZN č. 3/2008 o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb na území obce Križovany nad Dudváhom  v z.n.p.
 • VZN č.2/2006 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce
 • VZN o určení školských obvodov v z.n.p.
 • VZN o podmienkach podnikania v obci
 • Prevádzkový poriadok – zberný dvor
 • VZN Opatrenia starostu k ustanoveniu zoznamu skutočností tvoriacich predmet služ. tajomstva
 • VZN o podmienkach registračnej a oznamovacej povinnosti daňových subjektov

Všetky  VZN obce sú dostupné na webovej stránke obce.


 

Prestavba budovy dielní v ZŠ s MŠ

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka