Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Miestne dane v roku 2019

Miestne dane v roku 2019Vytlačiť
 

MIESTNE DANE V ROKU 2019

Obec Križovany nad Dudváhom ako správca miestnych daní  upozorňuje občanov na termín podania priznania k dani z nehnuteľností, dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len Priznanie) na rok 2019, a to tohto roku do 31.01.2019.

Daň z nehnuteľností

            Priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník, u ktorého nastala v priebehu roka 2018 zmena, ktorá je rozhodujúca k vyrubeniu dane, napr. nadobudnutie nehnuteľnosti kúpou, prístavbou či prestavbou, uskutočnenie drobnej stavby, zbúranie stavby,  vydané právoplatné stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie, zmena výmery jednotlivých druhov pozemkov a pod. a to na tlačivách – Priznaniach, ktoré sú k dispozícii na tunajšom Obecnom úrade a máte možnosť si ich stiahnuť tu:

Priznanie sa podáva aj pri zániku daňovej povinnosti (predaj nehnuteľnosti, darovanie nehnuteľnosti).

Upozorňujeme občanov, že v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedením v priebehu roka vznikne dedičovi (daňovníkovi) daňová povinnosť k dani z nehnuteľností prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Dedič (daňovník) je povinný podať priznanie alebo čiastkové priznanie, ak už podal priznanie, do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

V prípade poskytnutia 25%-nej úľavy na daň z pozemkov pre občanov starších ako 62 rokov, je potrebné, aby daňovník predložil správcovi dane, t.j. Obecnému úradu písomné prehlásenie o tom, že pozemky, ktorých je vlastníkom, mu slúžia výhradne na jeho osobnú potrebu (tlačivo tu).  Úľava pri dani zo stavieb (stavby na bývanie, byty) vo výške 25 % je poskytovaná občanom starším ako 62 rokov, ak slúžia na ich trvalé bývanie a občanom ťažko zdravotne postihnutým, ktorí sú držiteľom preukazu ŤZP. Pri stavbách garáži je úľava 25 % pre stavby vo vlastníctve občanov starších ako 62 rokov a občanov, ktorí sú držiteľmi preukazu ŤZP. Na uplatnenie úľavy je potrebné predložiť na tunajší Obecný úrad fotokópiu tohto preukazu.

Daň za psa

Upozorňujeme  vlastníkov psov, že čiastkové daňové priznanie musí daňovník podať pri každej zmene /napr. uhynutie psa,  prihlásenie nového psa…./ najneskôr do 30 dní, od kedy sa táto udalosť udiala.

Poplatok za komunálny odpad

Pri výpočte  poplatku za komunálny odpad môže správca dane poskytnúť  zníženie poplatku len v prípade, že sa občan v obci nezdržuje viac ako 90 dní. Vzhľadom k tomu, že niektoré osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt sa zdržiavajú v zahraničí, bývajú na internátoch, resp. nebývajú v mieste trvalého bydliska, je potrebné z dôvodu zníženia poplatku vyplniť a predložiť Písomné oznámenie o vzniku daňovej povinnosti miestneho poplatku za komunálny odpad, ktorého tlačivo  si občania môžu stiahnuť tu alebo si ho môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade. Skutočnosti, ktoré majú vplyv na celkovú výšku poplatku je potrebné zdokladovať úradným potvrdením (potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o dlhodobom pobyte v zahraničí, prípadne čestným prehlásením).            


 
 

Prestavba budovy dielní v ZŠ s MŠ

dnes je: 16.7.2019

meniny má: Drahomír

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka